Algemene Voorwaarden YouTulip september 2008

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen YouTulip en Wederpartij, verder te noemen “Klant”, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van YouTulip worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door YouTulip ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door YouTulip. YouTulip is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt YouTulip dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.2 Alleen overeenkomsten met een afleveradres binnen de EU worden geaccepteerd.


3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van YouTulip zijn vrijblijvend. YouTulip behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Indien YouTulip bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is YouTulip onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
- Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
- Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan YouTulip toekomende bevoegdheid of op een YouTulip rustende verplichting ingevolge de wet;
- In andere gevallen, dit met dien verstande dat Klant, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door YouTulip.
3.3 YouTulip kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.4 Alle prijzen zijn vermeld in euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten.


4. Reclames en Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kunnen binnen 7 werkdagen na ontvangst zondermeer geretourneerd worden, waarna het aankoopbedrag teruggestort wordt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de verzegeling/verpakking van de artikelen niet is verbroken en dat de artikelen in ongeschonden staat bij YouTulip worden afgeleverd. De kosten voor de heen- en retourzending neemt Klant voor zijn rekening. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen kan YouTulip de artikelen niet accepteren en de betaling niet ongedaan maken.
4.2 Retourzendingen dienen voldoende gefrankeerd aan YouTulip te worden geadresseerd, onder vermelding van: de afzender, ordernummer en eventuele reden van retourzending.
4.3 Klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient Klant YouTulip daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
4.4 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen, heeft YouTulip de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren


5 Vergoedingen
5.1 (Schade)vergoedingen gaan nooit het factuurbedrag te boven.


6. Betalingen
6.1 Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
6.2 Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is YouTulip gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.


7. Levering
7.1 De door YouTulip opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat Klant de overeenkomst in stand laat. Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
7.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending.
7.3 Indien YouTulip een artikel om beschikbaarheidsredenen niet kan leveren, is YouTulip gerechtigd het artikel tegen een gelijkwaardig artikel te vervangen.


8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien Klant al hetgeen hij op grond van enige overeenkomst aan YouTulip verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op Klant over.


9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en YouTulip (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is YouTulip niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van YouTulip.
9.2 De administratie van YouTulip geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.


10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft YouTulip in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat YouTulip gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan YouTulip kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.


11. Diversen
11.1 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. YouTulip en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
11.2 YouTulip is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.


12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.